Jaarverslag 2015

Luther Stichting

Voorzitter: Drs. P.K.A.Akerboom-Roelofs

Secretaris: Dr. A.H. Wöhle

Penningmeester: Drs. J.B. Val

Bankrekening: NL25 INGB 0002 6509 68 t.n.v. Luther Stichting Woudrichem
Betreft: Jaarverslag 2015

Vergaderingen

Het bestuur kwam 5 maal bijeen in 2015 mede ter voorbereiding van de Lutherdag in Breda in het kader van de Lutherdecade. Op 17 april was er een gesprek met de Synodale Commissie van de Lutherse Synode in de Protestantse kerk in Nederland met de Commissie Lutherdecade waar de voorzitter deel van uitmaakt als verbindingspersoon met de Luther Stichting.

Samenstelling bestuur

Het bestuur werd in het verslagjaar 2015 gevormd door Mw. Drs. Perla K.A.Akerboom-Roelofs, voorzitter, Dr. Andreas H. Wöhle, secretaris (Geschäftsleiter), Drs. Hans Bas Val, Penningmeester en als lid Mw. Coby Aartsen-Kraaypoel. Ds. Willem J.H. Boon moest wegens te drukke werkzaamheden zijn lidmaatschap opzeggen. Er is een wens eventueel deze vacature te vervullen.

Projecten

Een aantal Lutherse ( en ook andere protestantse) gemeenten hebben contacten met Lutherse Gemeenten in Oost-Europa. Voor deze gemeenten wordt gecollecteerd ten behoeve van hun gemeentewerk en er zijn persoonlijke contacten. Zoals bezoeken over en weer. De Luther Stichting probeert deze contacten te registreren en te stimuleren. Zoals met Hongarije , Polen, Tsjechië en Roemenië. De Luther Stichting wordt uitgenodigd en neemt deel aan de bijeenkomsten van de Commissie Gemeente Contacten van de PKN. Nu de PKN de werkzaamheden van de Commissie niet meer financiert, weet men de Lutherse fondsen te vinden.

Mw. Coby Aartsen heeft een actieve rol bij de Nederland-Polen dag in Zutphen van bovengenoemde Commissie. Luthers Zutphen heeft een Lutherse partnergemeente in Polen.

Bundesgabe/ Bundesgift

De Bundesgabe van dit jaar is voor het eerst voor een Oost- en een West-Europees land ( aanbeveling van de voorzitter in de Bundesrat). De Collecte voor de Martin Luther Bund staat structureel op het collecterooster van de PKN rond Hervormingsdag: zondag 25 oktober en 31 oktober. De flyer van de Bundesgabe is ook dit jaar weer vertaald in het Nederlands door

Drs. Femke K.A. Akerboom-Beekman op kosten van de Luther Stichting. Het drukwerk werd door de Zentralstelle van de MLB in Erlangen verzorgd.

Ds. Akerboom is vanuit de Bundesversammlung gekozen in de Bundesrat en haar termijn loopt t/m 2017. De Luther Stichting heeft 1 stem in de Bundesversammlung en is vertegenwoordigd in de Bundesrat. Het zou goed zijn met 2 personen vanuit de Luther Stichting bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Dat is nog steeds niet gelukt.

Sprachkurs

De internationale Sprachkurs Duits in Erlangen is nu voor de tweede keer bezocht door Mw. Martha Kubala uit Utrecht. Zij is als oorspronkelijk Poolse de drijvende kracht voor de diensten in het Pools in Utrecht. Dit hebben we aan haar enthousiaste deelname in Erlangen te danken. De Sprachkurs Duits dreigde te worden wegbezuinigd, maar dat is door het grote succes niet doorgegaan. Het gaat hier ook om de persoonlijke contacten en het leren kennen van de verschillende culturen in Europa.

Publiciteit

De Luther Stichting heeft vanuit Erlangen steeds 20 exemplaren van het kwartaalblad “Lutherische Dienst” ontvangen en op verzoek aan gemeenten en individuen toegestuurd. De Flyer van de Bundesgabe is dit jaar nog door het Landelijk Diensten Centrum van de PKN verspreid, maar de vraag is of dit komen jaar nog zal kunnen. Er is verslag gedaan van de Lutherdag in de landelijke kerkbladen.

Vergaderingen/ bijeenkomsten

  • Op de Synodedag van de Lutherse Synode in Woerden op 28 februari kon informatie over de Luther Stichting worden verspreid.
  • De voorzitter bezocht de Bundestag van de Martin Luther Bund, waar zij in gekozen is, in maart en in november en de Bundesversammlung, resp. in Lutherstadt Wittenberg en Bad Essen. Op 8 en 9 mei war er een extra Bundesrat en Bundesversammlung in Erlangen. Van belang was dit voor de keuze van een eventueel ander locatie van de Zentralstelle i.p.v. Erlangen, nl. Lutherstadt Wittenberg. De keuze viel niet op Wittenberg hetgeen consequenties heeft voor Erlangen i.v.m. de financiële situatie van de MLB. In november werd een nieuwe General Sekretär gekozen: Dr. Hübner werkt nu nog bij de EKD in Hannover. Hij heeft de wens geuit de Nederlandse Lutheranen zo gauw mogelijk te willen bezoeken. Dr. Rainer Stahl gaat in maart 2016 met pensioen.
  • Een delegatie uit de Nederlandse kerk hielp in de stand van de MLB op de Evangelische Kirchentag in Stuttgart ( 3-6 juni). Verschillende predikanten en gemeenteleden uit Nederland bezochten de Kirchentag.
  • De Theologische Tagung van de MLB in het najaar is wegens besparingen uitgevallen.
  • Ds. Akerboom was gevraagd de General Sekretär van de MLB te vertegenwoordigen in Praag bij de herdenking van 600 jaar martelaarsdood van Johannes Hus (Jan Hus van de zwaan).
  • Daarbij heeft Ds. Akerboom tevens de PKN vertegenwoordigd.

Lutherdag Breda

De jaarlijkse Lutherdag was dit keer op 24 oktober in de Lutherse kerk van Breda (Brabant). Drs. Femke Akerboom heeft weer als aanmeld punt gediend en heeft de uitnodigingen verzorgd ook via Facebook. Bij de voorbereidingen heeft Ds. Marlies Schulz (pastor loci) medewerking verleend en was er ondersteuning vanuit de Protestantse Gemeente Breda. Het thema “Bijbel en Beeld” was het jaarthema van de Internationale Lutherdecade. De lezing met beelden over het beeld , dat veranderde in de Reformatie werd gehouden door Dr. Dick Akerboom. De dag was goed bezocht en werd afgesloten met een Viering van het heilig Avondmaal, waarin Ds. Marlies Schulz en Ds. Perla Akerboom voorgingen. Ds. Erwin de Fouw, lid van de Cie. Lutherdecade heeft veel organisatorisch werk verricht. Ook was er een goed voorziene boekentafel van de SLUB aanwezig.

Ds. Jan Andries Roskam

Op 21 april 2015 werd Ds. Jan Roskam, de oprichter van de Luther Stichting, 93 jaar. Ds. Akerboom bezocht hem in zijn appartement in Den Haag op zijn verjaardag. Op 6 juni overleed Ds. Roskam en hij werd op 13 juni vanuit de Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal in Den Haag begraven in het predikantengraf. De dienst werd geleid door Ds. Trinette Verhoeven, predikante van Den Haag en tevens presidente van de Lutherse Synode en Ds. Willem Boon. Ds. Akerboom vertegenwoordigde de Luther stichting.

Wij herinneren ons zijn grote belezenheid en talenkennis. Maar ook zijn grote kennis van Oost-Europa en Frankrijk. Vele jaren hebben wij van zijn ervaringen kunnen leren en van zijn verhalen kunnen genieten. Wij zullen zijn gedachtenis in ere houden.

Financiën

Hopelijk is er dit jaar op financieel gebied meer belangstelling getoond dan de afgelopen jaren. Dat de collecte voor de Luther Stichting structureel op het Collecterooster van de PKN staat, is hoopvol, maar moet wel door publiciteit worden ondersteund.

Hierbij

Januari 2016 Nijmegen, Drs. Perla K.A. Akerboom-Roelofs, vz.